Vinyl MD Syntetic premium Powder-Free Gloves 100/bx