Nitrile /Vinyl, XL, Hybrid Noble NexGen Powder-Free Gloves -3 mil 1000/case